Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Nghị quyết đại hội cổ đông

Ngày 15/06/2023

   -   Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2023 (pdf)

   -   Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2023 (pdf)

Ngày 28/06/2022

   -   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2022 (pdf)

   -   Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2022 (pdf)

Ngày 23/06/2021

   -   Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đã được thông qua.(pdf)

Ngày 19/06/2021

   -   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (pdf)

Ngày 04/06/2020

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  

  Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  

Ngày 27/06/2019

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019   (file PDF)

  Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019   (file PDF)

Ngày 04/06/2018

 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (file PDF)

 Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (file PDF)

Ngày 04/05/2017

Biên Bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  (file PDF)

Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  (file PDF)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (file PDF)

Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT-NTC ngày 04/05/2017 (file PDF)

Ngày 22/04/2016
Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016  (file PDF)

Ngày 17/04/2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  (file PDF)

Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  (file PDF)

Ngày 10/04/2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (file PDF)

Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (file PDF)

Ngày 18/04/2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (file PDF)

Ngày 25/05/2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (file PDF)

Ngày 28/04/2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (file PDF)

Ngày 20/04/2010

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (file PDF)

Ngày 26/02/2010

Nghị quyết HĐQT số 05-HĐQT ngày 05/02/2010 về việc triển khai thực hiện phát hành đợt 2  - thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2009 (file PDF)

 

Back to Top