CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Thông báo cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02:53:42 09/05/2022
Xem chi tiết
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
02:28:57 19/04/2022
Xem chi tiết
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
03:02:09 15/03/2022
Xem chi tiết
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
01:08:53 29/01/2022
Xem chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông  tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
11:12:40 24/11/2021
Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
03:44:41 19/08/2021
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.
11:52:29 22/07/2021
Xem chi tiết
Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
10:17:33 12/07/2021
Xem chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03:06:35 18/06/2021
Xem chi tiết
Thông báo địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
05:27:00 15/06/2021
Xem chi tiết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
10:20:18 26/05/2021
Xem chi tiết
Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
09:05:31 25/05/2021
Xem chi tiết