Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Hỗ trợ cổ đông

Mọi thông tin về tình hình tài chính và cổ phiếu xin vui lòng liên hệ:
- Phòng Tài Chính – Kế Toán:
  Điện thoại: + 84 – 2743 652 326
  Fax : + 84 – 2743 652 325
  Emai : ketoan@namtanuyen.com.vn

Back to Top