Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Báo cáo tài chính quý

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024

   - Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024 - Tải về pdf

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2023

   - Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2023 - Tải về pdf 

   - Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước - Tải về pdf 

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023

   - Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023 - Tải về pdf 

   - Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước - Tải về pdf 

Báo cáo Tài chính Bán niên năm 2023  - Tải về pdf

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023  - Tải về pdf 

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2023 - Tải về pdf

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 - Tải về pdf

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022  - Tải về pdf

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022 

   Báo cáo Tài chính bán niên năm 2022 (tải về)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 2 - 2022 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 1 - 2022 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

   Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

   Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021

      Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

      Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2021

       Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

       Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2021

      Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

      Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2020

   Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2020

           Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 

           Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 

Báo cáo tài chính quý 2 năm  2020 

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2020

          Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020  

          Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước  

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019

          Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019  

          Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 

Báo cáo Tài Chính Quý 3 năm 2019

          Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019  

          Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước 

Báo Cáo Tài Chính Quý Bán Niên năm 2019

          Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

          Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2019  

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2019

          Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 

          Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước 

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

          Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 

          Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước 

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2018

          Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 

          Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước 

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2018

          Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 

          Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước 

Báo Cáo Tài Chính Quý Bán Niên năm 2018

          Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 

          Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2018 

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý Bán Niên năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2017

Công Bố Thông Tin Trên Cổng Thông Tin Điện Tử Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Báo Cáo Tài Chính 6 tháng năm 2016 đã soát xét 

Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2016

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2/2010 

Báo cáo tài chính quý I/2010: (Cập nhật ngày 03/06/2010)

Back to Top