CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng

 

KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN I

 

 

KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN II