CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Danh sách người nội bộ trúng cử HĐQT-BKS theo Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTC và các người có liên quan