CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Công ty TNHH Công nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên