CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).