CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Văn Bính từ ngày 01/10/2020