Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Thông báo cổ đông

Báo cáo thường niên năm
10:51:04 09/03/2023
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
03:34:57 16/02/2023
Xem chi tiết
Danh sách người có liên quan của Người quản trị công ty
10:15:00 06/02/2023
Xem chi tiết
Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng
02:24:44 22/12/2022
Xem chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cổ tức bằng tiền năm 2022
09:50:59 02/12/2022
Xem chi tiết
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
02:27:16 14/11/2022
Xem chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền
09:43:16 13/10/2022
Xem chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty CP KCN Cao su Bình Long và Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú
03:07:01 10/08/2022
Xem chi tiết
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/07/2022
02:45:23 02/08/2022
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
03:02:09 22/07/2022
Xem chi tiết
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
02:49:59 07/07/2022
Xem chi tiết
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
08:11:42 29/06/2022
Xem chi tiết
Back to Top