Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2011

♦ Báo cáo của Ban Giám đốc  (PDF file)

 
♦ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 
Bảng cân đối kế toán (flie PDF)
 
 
 
Thuyết minh báo cáo tài chính  (file PDF)
 
Thuyết minh báo cáo tài chính tiếp theo (file PDF)
 
Thuyết minh báo cáo tài chính tiếp theo (file PDF)
Back to Top