CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Nhà máy xử lý nước thải


 - Nhà máy xử lý nước thải với tổng diện tích 15.900m2.


  
nhamayxlynuoc

-  Tổng công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm.

nhamayxlynuoc

-  Hiện nay nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào vận hành module 1 với công suất 2.000m3 /ngày đêm.