Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông báo chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

26/11/2017 22:46:00
Thông báo chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Xem thêm »
Thông Báo Chốt Danh Sách Tạm Ứng Cổ Tức năm 2014

26/11/2017 22:44:48
Thông Báo Chốt Danh Sách Tạm Ứng Cổ Tức năm 2014
Xem thêm »
Báo Cáo Thường Niên năm 2014

26/11/2017 22:43:25
Báo cáo thường niên năm 2014
Xem thêm »
Báo Cáo Tài Chính năm 2014

26/11/2017 22:42:09
Báo cáo tài chính năm 2014
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

26/11/2017 22:40:33
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
Xem thêm »
Công bố thông tin

26/11/2017 22:39:33
Đã chấp thuận lưu ký cổ phiếu Công ty kể từ ngày 1/12/2014
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

26/11/2017 22:37:53
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Mẫu thay đổi thông tin cổ đông (file Word)
Xem thêm »
Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014

26/11/2017 20:09:12
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 10 tháng 04 năm 2014. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

26/11/2017 20:06:10
Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

26/11/2017 19:59:20
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN