Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2015

26/11/2017 23:11:39
Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2015
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2015

26/11/2017 23:10:38
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2015
Xem thêm »
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

26/11/2017 23:09:25
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Xem thêm »
Chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

26/11/2017 23:07:27
Thông báo chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tài liệu ĐHĐCĐ
Xem thêm »
Công bố thông tin bất thường

26/11/2017 23:04:46
Công bố thông tin bất thường
Xem thêm »
Chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

26/11/2017 23:03:44
Chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
Xem thêm »
Thông báo chào bán phần vốn của Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công Ty CP Cảng Thạnh Phước

26/11/2017 23:02:39
Thông báo chào bán phần vốn của Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công Ty CP Cảng Thạnh Phước
Xem thêm »
Công bố thông tin

26/11/2017 23:00:37
Công bố thông tin
Xem thêm »
Công Bố Thông Tin Bất Thường

26/11/2017 22:56:23
Công Bố Thông Tin Bất Thường
Xem thêm »
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

26/11/2017 22:51:57
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN