Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016

26/11/2017 23:46:46
Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016
Xem thêm »
Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017

26/11/2017 23:45:44
Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017
Xem thêm »
Báo cáo thường niên năm 2016

26/11/2017 23:44:15
Báo cáo thường niên năm 2016
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

26/11/2017 23:43:29
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Xem thêm »
Công bố thông tin giao dịch nội bộ

26/11/2017 23:41:42
Công bố thông tin giao dịch nội bộ
Xem thêm »
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

26/11/2017 23:20:17
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016

26/11/2017 23:17:04
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016
Xem thêm »
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

26/11/2017 23:16:10
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách giao dịch chứng khoán trên UpCom

26/11/2017 23:14:40
Thông báo chốt danh sách giao dịch chứng khoán trên UpCom
Xem thêm »
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết

26/11/2017 23:13:38
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN