Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo thường niên năm 2017

12/03/2018 15:48:21
Báo cáo thường niên năm 2018
Xem thêm »
Công bố thông tin về việc vay 400 tỷ đồng

07/03/2018 17:28:27
Công bố thông tin về việc vay 400 tỷ đồng
Xem thêm »
Báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2017

23/01/2018 14:20:25
Báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2017
Xem thêm »
Công bố thông tin bất thường về thuế TNDN

13/12/2017 15:50:35
Công bố thông tin bất thường về thuế TNDN
Xem thêm »
Vietcombank Bình Dương điều chỉnh cấp tín dụng lên 800 tỷ đồng cho Nam Tân Uyên

13/12/2017 15:50:22
Vietcombank Bình Dương điều chỉnh cấp tín dụng lên 800 tỷ đồng cho Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

13/12/2017 15:50:11
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Xem thêm »
Xác nhận của Tổng cục môi trường-Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

12/12/2017 14:40:32
Xác nhận của Tổng cục môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường của KCN Nam Tân Uyên (flie pdf)
Xem thêm »
Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

01/12/2017 15:03:50
Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Xem thêm »
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc

26/11/2017 23:47:08
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN