Quan hệ cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo Cáo Tài Chính Năm

22/02/2021 13:33:12
Báo Cáo Tài Chính Năm
Xem thêm »
Điều lệ Công ty

23/12/2020 16:00:39
Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Nghị quyết đại hội cổ đông

04/06/2020 09:29:42
Nghị quyết đại hội cổ đông
Xem thêm »
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

01/06/2020 11:08:35
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Xem thêm »
Hỗ trợ cổ đông

14/03/2018 08:50:05
Mọi thông tin về tình hình tài chính và cổ phiếu xin vui lòng liên hệ: - Phòng Tài Chính – Kế Toán: Điện thoại: + 84 – 2743 652 326 Fax : + 84 – 2743 652 325 Emai : ketoan@namtanuyen.com.vn
Xem thêm »
Thông tin cổ phiếu

24/10/2017 10:43:08
Thông tin cổ phiếu
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN