Nghị quyết đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Nghị quyết đại hội cổ đông


 Ngày 04/06/2020

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   (file PDF)

  Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   (file PDF)

 

Ngày 27/06/2019

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019   (file PDF)

  Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019   (file PDF)

 

Ngày 04/06/2018

 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (file PDF)

 Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (file PDF)

 

Ngày 04/05/2017

Biên Bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  (file PDF)

Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  (file PDF)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (file PDF)

Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT-NTC ngày 04/05/2017 (file PDF)

Ngày 22/04/2016
Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016  (file PDF)

Ngày 17/04/2015
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  (file PDF)

Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  (file PDF)

Ngày 10/04/2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (file PDF)

Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (file PDF)

Ngày 18/04/2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (file PDF)

Ngày 25/05/2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (file PDF)

Ngày 28/04/2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (file PDF)

Ngày 20/04/2010

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (file PDF)

Ngày 26/02/2010

Nghị quyết HĐQT số 05-HĐQT ngày 05/02/2010 về việc triển khai thực hiện phát hành đợt 2  - thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2009 (file PDF)

 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN