Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thị xã Tân Uyên


Thực hiện Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chia tách địa giới hành chính của huyện Tân Uyên thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên : thị xã Tân Uyên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2014.

Địa chỉ VP UBND thị xã: Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.656.241

Fax: (0274) 3.656.104

Email: vpubtanuyen@binhduong.gov.vn

Chủ tịch UBND: Đoàn Hồng Tươi.

  - Thị xã Tân Uyên nằm về phía Đông Nam tỉnh Bình Dương.

  - Tổng diện tích tự nhiên là 19.175,72 ha.

  - Dân số là 190.564 người.

  - Thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính, gồm:

  +  6 Phường: Uyên Hưng, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Hiệp, Khánh Bình.

  +  6 xã: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thạnh Hội, Bạch Đằng.

 Tình hình phát triển kinh tế – xã hội Thị xã Tân Uyên năm 2015

1. Tỷ trọng các ngành trong GDP:

  -  Nông nghiệp: 9,96% 

  -  Công nghiệp: 62,32% 

  -  Dịch vụ: 35,52%

2. Nông nghiệp phát triển ổn định, tăng bình quân 1,03%.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.328,5 tỷ đồng tăng 44,85%.

4. Dịch vụ phát triển khá nhanh, tăng bình quân là 18,61%.

5. GDP bình quân đầu người đạt 43,1 triệu đồng/người/năm vào cuối 2015.

6. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 15%, năm 2015 thu đạt 1.424 tỷ đồng

7. Diện tích nhà ở bình quân đạt 12,45m2/người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

8. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 86%, rác y tế đạt 100%.

9. Số lao động được giải quyết việc làm: 12.000 lao động.

10. Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 100%.

11. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 98,87%.

12. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn khoảng 0,44%.

13. Phát triển mạng lưới điện thoại đạt: 90 máy/100 dân.

Theo: Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội-QPAN năm 2015-Phương Hướng Nhiệm Vụ năm 2015-2020 của UBND Thị xã Tân Uyên.

 Thị xã Tân Uyên


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN