Hỗ trợ cổ đông, Quan hệ cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Hỗ trợ cổ đông


Mọi thông tin về tình hình tài chính và cổ phiếu xin vui lòng liên hệ:
- Phòng Tài Chính – Kế Toán:
  Điện thoại: + 84 – 2743 652 326
  Fax : + 84 – 2743 652 325
  Emai : ketoan@namtanuyen.com.vn


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN