Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 10 ngày 29/01/2021., Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN