Danh bạ các cơ quan hỗ trợ, Hướng dẫn thủ tục, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Danh bạ các cơ quan hỗ trợ


- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương: 
- Văn phòng   : (84) 274 3823986
- Phòng tiếp dân  : (84) 274 3824807

 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương: 
- Văn phòng   :(84) 274 3831215
- Chánh văn phòng  :(84) 274 3831215
- Phòng Đầu tư + Quản lý DN :(84) 274 3848224
- Phòng Quản lý xây dựng  :(84) 274 3820093
- Phòng Quản lý lao động :(84) 274 3827840
- Phòng Quản lý môi trường :(84) 274 3848223
- Phòng Thanh tra :(84) 274 3827002
- Fax  :(84) 274 3823984

 

Sở kế hoạch và Đầu tư:
- Phòng tổ chức hành chánh : (84) 274 3822926
- Phòng hợp tác kinh tế đối ngoại

: (84) 274 3827954

- Phòng kế hoạch phát triển kinh tế : (84) 274 3824819
- Phòng đăng ký kinh doanh : (84) 274 3823718
- Fax : (84) 274 3825194

 

Sở tài nguyên môi trường:
- Phòng tổ chức hành chánh  : (84) 274 3822252
- Phòng quản lý môi trường : (84) 274 3823398
- Phòng thanh tra : (84) 274 3827203
- Fax : (84) 274 3828035

 

Sở khoa học công nghệ:
- Phòng tổ chức hành chánh  :(84) 274 3822924
- Phòng quản lý khoa học công nghệ :(84) 274 3825533
- Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ :(84) 274 3822007
- Fax :(84) 274 3824421

 

Sở xây dựng:   
- Văn phòng :(84) 274 3822421
- Phòng kinh tế kỹ thuật thẩm định :(84) 274 3825838
- Ban quản lý dự án xây dựng :(84) 274 3836691
- Phòng nhà đất :(84) 274 3823603
- Fax :(84) 274 3827231

 

Điện lực Bình Dương:
- Văn phòng :(84) 274 3820736
- Phòng kinh doanh :(84) 274 3816026
- Phòng điều độ :(84) 274 3823232
- Điện thoại nóng :(84) 274 3837555
- Trực sửa chữa  :(84) 274 3822510

 

Cục thuế Bình Dương:
- Văn phòng : (84) 274 3822523
- Phòng quản lý doanh nghiệp số 1  : (84) 274 3824241
- Phòng quản lý doanh nghiệp số 2 : (84) 274 3821417
- Phòng tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế : (84) 274 3840453
  : (84) 274 3840486
- Phòng ấn chỉ : (84) 274 3824238
- Phòng đầu tư nước ngoài : (84) 274 3825030
- Phòng trước bạ : (84) 274 3824236
- Fax : (84) 274 3824001

 

Cục Hải quan Bình Dương:
- Văn phòng : (84) 274 3822767
- Trưởng phòng nghiệp vụ : (84) 274 3811190
- Phòng kiểm tra sau thông quan : (84) 274 3811683
- Đội kiểm soát hải quan : (84) 274 3825749
- Fax : (84) 274 3820126

                                                          


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN