CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

- Địa chỉ      :  Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Website    : www.namtanuyen.com.vn   Email: info@namtanuyen.com.vn

- Văn phòng:
               Điện thoại : + 84 – 2743 652330
               Fax           : + 84 – 2743 652325
               Email       : vanphong@namtanuyen.com.vn
- Kế hoạch – Kinh doanh: 
               Điện thoại : + 84 – 2743 652330
               Fax           : + 84 – 2743 652327
               Email       : kinhdoanh@namtanuyen.com.vn
- Tài chính – Kế toán :
               Điện thoại : + 84 – 2743 652328
               Fax          : + 84 – 2743 652325
               Email       : ketoan@namtanuyen.com.vn
- Xây dựng Cơ bản:
               Điện thoại  : + 84 – 2743 652329
               Fax            : + 84 – 2743 652325
               Email        : xaydung@namtanuyen.com.vn

GỬI THƯ TRỰC TUYẾN

Tên của bạn:
Email:

Nội dung:

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN