Báo Cáo Tài Chính Năm, Quan hệ cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo Cáo Tài Chính Năm


 

Báo Cáo Tài Chính năm 2020

Báo Cáo Tài Chính năm 2019

   Báo Cáo Tài Chính năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2017

     Báo Cáo Tài Chính năm 2016

     Báo Cáo Tài Chính năm 2015

     Báo Cáo Tài Chính năm 2014

     Báo cáo tài chính năm 2013

     Báo cáo tài chính năm 2012 

     Báo cáo tài chính năm 2011 

     Báo cáo tài chính năm 2010

     Báo cáo tài chính năm 2009


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN