BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN