Ảnh hoạt động , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

07/09/2020 13:34:39
Xem thêm »
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

06/06/2018 14:43:35
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Xem thêm »
Đoàn công tác của Lãnh đạo Thị xã Tân Uyên đến thăm và làm việc 2018

18/03/2018 23:26:09
Đoàn công tác của Lãnh đạo Thị xã Tân Uyên đến thăm và làm việc 2018
Xem thêm »
Hội Thao Truyền Thống KCN Nam Tân Uyên Lần III năm 2012

29/11/2017 16:31:22
Hội Thao Truyền Thống KCN Nam Tân Uyên Lần III năm 2012
Xem thêm »
Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên Lần Thứ 3 (NK 2012-2014)

29/11/2017 11:32:20
Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên Lần Thứ 3 (NK 2012-2014)
Xem thêm »
Hội Nghị Người Lao Động năm 2012

29/11/2017 11:28:38
Hội Nghị Người Lao Động năm 2012
Xem thêm »
Lễ bàn giao chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên

29/11/2017 11:19:41
Lễ bàn giao chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012

29/11/2017 11:17:54
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012
Xem thêm »
Lễ trao quyết định Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Cao Su VN

29/11/2017 11:08:22
Lễ trao quyết định Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Cao Su VN
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN