Xác nhận của Tổng cục môi trường-Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN