CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Văn Bản Luật


Luật doanh nghiệp: số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Luật doanh nghiệp: số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi năm 2000
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996
Luật xây dựng: số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Luật xây dựng: số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
Luật đất đai: số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật đất đai: số 13/2003/QH11
Luật bảo vệ môi trường: số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
Luật bảo vệ môi trường: số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật đấu thầu: số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
Luật đấu thầu: số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Bộ luật lao động 2012
Bộ luật lao động
Right click to download the Legal Deeds. They are opened with Adobe Acrobat Reader