CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2011


Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là ngày 28 tháng 04 năm 2011. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.