CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Cty TNHH 1 Thành Viên


 Giấy đăng ký kinh doanh Cty TNHH 1 Thành Viên

 Điều lệ Cty TNHH 1 Thành viên

 Danh sách thành viên Cty TNHH 1 Thành viên