남떤웬 공업단지 주식회사

KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2 KOREA

Kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2006 cho đến nay, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên đã và đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Khu Công Nghiệp. Tính đến cuối tháng 12/2016...

더보기 >>

인사 채용

기타 투자 프로젝트

공업단지에 투자업제