CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đầu tư nước ngoài


Dịch vụ một cửa

Với cơ chế thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét, cấp phép đầu tư được nhanh chóng, đúng luật. Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều thực hiện theo cơ chế một cửa nhanh chóng và thuận lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương được thủ tướng Chính phủ phân cấp xét cấp giấy chứng nhận đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương được Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ủy quyền xét cấp phép cho các dự án đầu tư.

Hồ sơ xin giấy phép đối với nhà đầu tư nước ngoài

 * Thủ tục trước giấy chứng nhận đầu tư : đăng ký chứng nhận đầu tư (15 ngày kể từ ngày hoàn chỉnh hồ sơ)

* Pháp nhân đầu tư:

-  Đơn xin Giấy chứng nhận đầu tư : 3 bản tiếng Anh, 3 bản tiếng Việt. ( 02 mẫu của 01 thành viên và hai thành viên)

-  Điều lệ công ty : 2 bản tiếng Anh, 2 bản tiếng Việt. (02 mẫu của 01 thành viên và hai thành viên)

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ ( bản sao, công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự )

-  Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng về phần vốn điều lệ sẽ góp của công ty mẹ (01 bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự hoặc 01 bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự), hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của công ty mẹ (01 bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự).

-  Sơ đồ bố trí xây dựng lô đất (1 bản gốc).

-  Hộ chiếu người đại diện được ủy quyền của công ty mẹ (01bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự)

-  Brochure sản phẩm của công ty mẹ 1-2 bản ( nếu có).

* Cá nhân đầu tư

-  Đơn xin Giấy chứng nhận đầu tư: 3 bản tiếng Anh, 3 bản tiếng Việt ( 02 mẫu của 01 cá nhân , 02 cá nhân trở lên)

-  Điều lệ công ty : 3 bản tiếng Anh, 3 bản tiếng Việt ( 03 mẫu của 01 cá nhân , 02 cá nhân trở lên)

-  Xác nhận số dư tài khoản của chủ đầu tư (01 bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự hoặc 01 bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự)

-  Sơ đồ bố trí xây dựng lô đất (1 bản gốc)

-  Hộ chiếu của chủ đầu tư (bản sao)

* Liên doanh giữa cá nhân và pháp nhân

-  Đơn xin Giấy chứng nhận đầu tư: 3 bản tiếng Anh, 3 bản tiếng Việt (mẫu)

-  Điều lệ công ty : 3 bản tiếng Anh, 3 bản tiếng Việt (mẫu)

-  Xác nhận số dư tài khoản của chủ đầu tư (01 bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự hoặc 01 bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự), hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của công ty mẹ (01 bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự) đối với pháp nhân

-  Sơ đồ bố trí xây dựng lô đất (1 bản gốc)

-  Hộ chiếu của chủ đầu tư (bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự)

* Thủ tục sau giấy chứng nhận đầu tư

1. Đăng ký con dấu(5 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).

-  Giấy ủy quyền cho nhân viên đi khắc dấu (mẫu).

-  Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng).

-  Passport của chủ đầu tư (bản sao).

-  Bản sao CMND của nhân viên đi khắc dấu.

2. Đăng ký mã số thuế: sau khi có con dấu (7 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ)

-  Tờ khai đăng ký mã số thuế : 1 bản chính (mẫu của Tổng Cục thuế).

-  Đơn xin nhận MST tại Cục thuế :1 bản chính (trong trường hợp doanh nghiệp không muốn nhận Giấy chứng nhận đăng ký MST bằng đường bưu điện)

-  Giấy chứng nhận đầu tư (1 bản sao y công chứng)

3. Đăng ký chế độ kế toán

-Hồ sơ đăng ký kế toán trưởng : Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, bằng cấp kế toán trưởng ( sao y công chứng)

-Đơn xin đăng ký chế độ kế toán.

Ghi chú:

Nhân viên Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên sẽ hướng dẫn nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Cục Thuế (Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với phòng Đầu tư nước ngoài của Cục thuế tỉnh Bình Dương).

4. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp

- 02 Hợp đồng thuê lại đất ( sao y ).

- 02 giấy chứng nhận đầu tư hoặc 02 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( sao y, công chứng).

- 02 giấy cam kết bảo vệ môi trường.

- 02 đơn xin thuê lại đất ( theo mẫu).

 Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh

Tel: 0650-3 .652.330               Fax: 0650- 3.652327

Đường dây nóng:

            0918 376 818