CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Giới thiệu


      Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 4603000142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/02/2005.Hiện nay cơ cấu vốn điều lệ của các thành viên như sau:

Tên đơn vị có vốn Nhà nước

Số lượng CP

%

1. Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam:

3.267.000

20.42 %

2. Công ty CP Cao Su Phước Hòa

5.256.560

32.85 %

3. Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao Su

810.000

5.06 %

4. Công ty CP Kỹ Thuật XDCB và Địa Ốc Cao Su

108.000

0.68 %

5. Cá nhân

6.558.440

40.99 %

CỘNG

16.000.000

100.00 %

 

- Tên giao dịch           : CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
- Tên tiếng Anh          : NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
- Tên viết tắt              : NTC
- Logo                        : 
- Địa chỉ                     :  Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Tel                           : +84-274- 3652 326 ~ 30/ 3653366       
- Fax                          : +84-274- 3652 325/ 3652 327
- Website                    : www.namtanuyen.com.vn              Email: namtanuyen@vnn.vn

- Sơ đồ tổ chức của ban điều hành