CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Danh bạ các cơ quan hỗ trợ


Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

 

- Văn phòng : 

(84) 650 3823986

- Phòng tiếp dân:

(84) 650 3824807

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương:

- Văn phòng

(84) 650 3831215

- Chánh văn phòng

(84) 650 3831215

- Phòng Đầu tư + Quản lý DN

(84) 650 3848224

- Phòng Quản lý xây dựng

(84) 650 3820093

- Phòng Quản lý lao động

(84) 650 3827840

- Phòng Quản lý môi trường

(84) 650 3848223

- Phòng Thanh tra

(84) 650 3827002

- Fax:

(84) 650 3823984

Sở kế hoạch và Đầu tư:

 

- Phòng tổ chức hành chánh:

(84) 650 3822926

- Phòng hợp tác kinh tế đối ngoại:

(84) 650 3827954

- Phòng kế hoạch phát triển kinh tế:

(84) 650 3824819

- Phòng đăng ký kinh doanh:

(84) 650 3823718

- Fax:

(84) 650 3825194

Sở tài nguyên môi trường:

 

- Phòng tổ chức hành chánh:

(84) 650 3822252

- Phòng quản lý môi trường:

(84) 650 3823398

- Phòng thanh tra:

(84) 650 3827203

- Fax:

(84) 650 3828035

Sở khoa học công nghệ:

 

- Phòng tổ chức hành chánh:

(84) 650 3822924

- Phòng quản lý khoa học công nghệ:

(84) 650 3825533

- Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ:

(84) 650 3822007

- Fax:

(84) 650 3824421

Sở xây dựng:

 

- Văn phòng: 

(84) 650 3822421

- Phòng kinh tế kỹ thuật thẩm định:

(84) 650 3825838

- Ban quản lý dự án xây dựng:

(84) 650 3836691

- Phòng nhà đất:

(84) 650 3823603

- Fax:

(84) 650 3827231

Điện lực Bình Dương:

 

- Văn phòng:

(84) 650 3820736

- Phòng kinh doanh:

(84) 650 3816026

- Phòng điều độ:

(84) 650 3823232

- Điện thoại nóng:

(84) 650 3837555

- Trực sửa chữa:

(84) 650 3822510

Cục thuế Bình Dương:

 

- Văn phòng: 

(84) 650 3822523

- Phòng quản lý doanh nghiệp số 1

(84) 650 3824241

- Phòng quản lý doanh nghiệp số 2

(84) 650 3821417

- Phòng tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng nộp thuế

(84) 650 3840453

 

(84) 650 3840486

- Phòng ấn chỉ: 

(84) 650 3824238

- Phòng đầu tư nước ngoài: 

(84) 650 3825030

- Phòng trước bạ:

(84) 650 3824236

- Fax:

(84) 650 3824001

Cục Hải quan Bình Dương:

 

-Văn phòng:

(84) 650 3822767

- Trưởng phòng nghiệp vụ:

(84) 650 3811190

- Phòng kiểm tra sau thông quan:

(84) 650 3811683

- Đội kiểm soát hải quan:

(84) 650 3825749

- Fax:

(84) 650 3820126