CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016


        Sáng ngày 22.04.2016 Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2016-2021.Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016, cổ tức năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến năm 2016

                   Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên – phát biểu khai mạc   

Một số hình ảnh của Đại hội

                                             
                                         Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội