CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014


        Sáng ngày 10.04.2014 Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014, cổ tức năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014

                   Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên – phát biểu khai mạc   

Một số hình ảnh của Đại hội