CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường về thuế TNDN 
Giải trình về thông tin bất thường đã công bố 
 

Vietcombank Bình Dương điều chỉnh cấp tín dụng lên 800 tỷ đồng cho Nam Tân Uyên

Vietcombank Bình Dương điều chỉnh cấp tín dụng lên 800 tỷ đồng cho Nam Tân Uyên

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc

Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc 

Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016

Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016 

Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017

Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017 

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Công bố thông tin giao dịch nội bộ

Công bố thông tin giao dịch nội bộ
 

Ông Trương văn Quanh, thành viên HĐQT đã mua 0 cổ phần 

Ông Bồ Thanh Tuấn, Kế toán trưởng đã mua xong 20.000 cổ phần 

Ông Huỳnh Hữu Tín,Phó TGĐ đăng ký bán 264.320 cổ phần 

Ông Bồ Thanh Tuấn, Kế toán trưởng đăng ký mua 20.000 cổ phần 

Ông Trương văn Quanh, thành viên HĐQT đăng ký [...]

Next Page »