Vietcombank Bình Dương điều chỉnh cấp tín dụng lên 800 tỷ đồng cho Nam Tân Uyên, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN