Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Hà Trọng Bình từ ngày 26/10/2018, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN