Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN