Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

26/11/2017 19:59:20
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2013

26/11/2017 19:56:01
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 ngày 18-4-2013.
Xem thêm »
Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013

26/11/2017 19:54:24
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 18 tháng 04 năm 2013. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

26/11/2017 19:52:39
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2011

26/11/2017 19:50:39
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2011
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2012

26/11/2017 19:48:18
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 ngày 25-5-2012.
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2011

26/11/2017 19:46:45
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 ngày 28-04-2011.
Xem thêm »
Thông báo quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

26/11/2017 19:44:54
Thông báo quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1974 tại Đồng Tháp, thạc sĩ quản trị kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên kể từ ngày 01/01/2011.
Xem thêm »
Báo cáo tài chính năm 2011

26/11/2017 19:42:54
Báo cáo tài chính năm 2011
Xem thêm »
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2011

26/11/2017 19:36:47
♦ Báo cáo của Ban Giám đốc (flie PDF) ♦ Báo cáo của Kiểm Toán viên (file PDF) ♦ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ♦ Bảng cân đối kế toán (flie PDF)
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN