Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Công bố thông tin giao dịch nội bộ

26/11/2017 23:41:42
Công bố thông tin giao dịch nội bộ
Xem thêm »
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

26/11/2017 23:20:17
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016

26/11/2017 23:17:04
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016
Xem thêm »
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

26/11/2017 23:16:10
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách giao dịch chứng khoán trên UpCom

26/11/2017 23:14:40
Thông báo chốt danh sách giao dịch chứng khoán trên UpCom
Xem thêm »
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết

26/11/2017 23:13:38
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2015

26/11/2017 23:11:39
Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2015
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2015

26/11/2017 23:10:38
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2015
Xem thêm »
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

26/11/2017 23:09:25
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Xem thêm »
Chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

26/11/2017 23:07:27
Thông báo chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tài liệu ĐHĐCĐ
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN