Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

13/12/2017 15:50:11
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Xem thêm »
Xác nhận của Tổng cục môi trường-Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

12/12/2017 14:40:32
Xác nhận của Tổng cục môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường của KCN Nam Tân Uyên (flie pdf)
Xem thêm »
Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

01/12/2017 15:03:50
Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Xem thêm »
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc

26/11/2017 23:47:08
Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Huỳnh Thoại Hưng – Phó Tổng giám đốc
Xem thêm »
Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016

26/11/2017 23:46:46
Thông báo thời gian chốt danh sách trả cổ 30% còn lại năm 2016
Xem thêm »
Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017

26/11/2017 23:45:44
Thông báo Đại hội cổ đông năm 2017
Xem thêm »
Báo cáo thường niên năm 2016

26/11/2017 23:44:15
Báo cáo thường niên năm 2016
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

26/11/2017 23:43:29
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Xem thêm »
Công bố thông tin giao dịch nội bộ

26/11/2017 23:41:42
Công bố thông tin giao dịch nội bộ
Xem thêm »
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên

26/11/2017 23:20:17
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN