Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN