Nhà máy xử lý nước thải, Cơ sở hạ tầng, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Nhà máy xử lý nước thải


- Nhà máy xử lý nước thải với tổng diện tích 15.900m2.

   nhamayxlynuoc

-  Tổng công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm. 

nhamayxlynuoc

-  Hiện nay nhà máy xử lý nước thải đã đưa vào vận hành module 1 va module 2 với công suất 4.000m/ngày đêm.
 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN