Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thanh viên HĐQT của Ông Trần Công Kha (file đơn từ nhiệm), Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN