Danh sách người nội bộ trúng cử HĐQT-BKS theo Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTC và các người có liên quan, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN