Công ty TNHH Công nghiệp và Đô Thị Nam Tân Uyên không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN