Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)., Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN