Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với CN. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN